Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är en beslutande församling som utses i allmänna val. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Här kan du se vilka som är fullmäktiges ledamöter och ersättare.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar om nämndorganisationen och väljer förtroendevalda till nämnderna. Nämnderna leder sina respektive förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Här kan du se vilka nämnder som kommunen har.

Utskott, råd och kommittéer

Kommunfullmäktige och/eller nämnderna kan besluta att ha utskott, råd eller kommittéer. Här kan du se vilka utskott, råd och kommittéer som finns i Sundbyberg och vilka som har uppdrag i dessa organ.

Revisorer

Här kan du se vilka uppdrag revisorerna har.

Ovan är ett urval,

Bolagsstyrelser

Staden har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse med mera. Här kan du se vilka bolag staden har intressen i och vilka som har uppdrag i dessa.

Kommunalförbund

Kommuner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Här kan du läsa om vilka kommunalförbund som Sundbyberg är medlem i och vilka som har uppdrag i dessa.

Stiftelser

Här kan du se vilka stiftelser Sundbyberg har och vilka som har uppdrag i stiftelserna.

Övrigt

Partier